pre súkromné aj firemné účely

maléstrednéveľkéSUVdodávky

Návrat

Info

Sme veľmi radi, že ste si vybrali našu požičovňu úžitkových a osobných vozidiel. V krátkosti Vám zodpovieme pár jednoduchých a najčastejšie sa opakujúcich otázok.

 
Otváracie hodiny a časy preberania vozidiel: Po-Pia 8-17, So 10-16
- vozidlo Vám však vieme vydať a prijať kedykoľvek, akurát sa k nájmu započítava servisný poplatok za vydanie a prevzatie vozidla
 
Všetky vozidlá sa nachádzajú v Košiciach
- vozidlo Vám však vieme doručiť na Vami požadované miesto v rámci celého Slovenska vo Vami určený čas, poplatok sa vypočítava podľa vzdialenosti, času a spotrebovaných pohonných hmôt
 
Ku každému nájmu pristupujeme individuálne, podľa potrieb zákazníka
- preto potrebujeme vedieť tieto 4 základné odpovede na otázky:
1. termín prenájmu (deň a čas odovzdania a vrátenia)
2. kam vozidlo ide (krajina)
3. koľko km za celú cestu spraví (buď za cestu, alebo za mesiac)
4. čo budete prevážať (veľkosť požadovaného vozidla)
 
Vozidlá prenajímame stále čisté a očákavame, že sa nám čisté aj vrátia
- ak však nemáte možnosť umyť vozidlo, my ho samozrejme za menší poplatok dáme umyť za Vás
 
Rezerváciu viete spraviť telefonicky, mailom alebo kontaktným formulárom, ktorý sa dá vypísať pri každom vozidle
- ak Vám prenájom vozidla súri - určite volajte, ak si však iba porovnávate ceny, robíte prieskum, alebo plánujete budúcu cestu, pokojne nám napíšte cez kontaktný formulár priložený pri každom vozidle, aby sme Vám vedeli spraviť ponuku na mieru a poprípade sa k nej aj vrátili
- záväzná rezervácia je u nás možná iba po prijatí rezervačnej zálohy, ktorú je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo zaslaním rezervačnej zálohy na číslo účtu
 
Viete u nás zaplatiť aj kartou
- ak ste si teda zabudli zobrať hotovosť, nič sa nedeje, u nás za prenájom viete zaplatiť aj kartou priamo na mieste. Podprujeme klasické aj bezkontaktné platby a prijímame karty od poskytovateľov: VISA, Vpay, mastercard, maestro, AMERICAN EXPRESS, Diners Club, Google Pay a Apple Pay. 
 
 
V prípade potreby poskytneme k prenájmu vozidla aj šoféra
- či už sa jedná o dodávku, mikrobus, alebo osobné vozidlo, ak potrebujete preniesť ľudí, alebo veci a nemáte šoféra, prípadne sa jedná a jednosmernú cestu, poskytneme Vám nášho šoféra, ktorý Vás alebo vaše veci odnesie kamkoľvek
 
Prenájom vozidla "All inclusive"
- vieme Vám samozrejme ušiť ponuku na mieru presne podľa Vašich požiadaviek a ak si želáte balík "All Inclusive", nemusíte sa počas prenájmu o nič starať. Zabezpečíme za Vás štandardný servis, servisné prehliadky, sezónne prezutie, náhradné vozidlo v prípade poruchy a vzniknuté škody na vozidle riešime za Vás. 
 
Sme ľudia, preto sa s nami viete na všetkom dohodnúť
- našich zákazníkov si vážime a preto spravíme všetko, aby ste boli s našimi službami spokojní
 
Vratný depozit sa pri dlhodobom nájme pohybuje vo výške min. dvojmesačného dohodnutého prenájmu a platí sa vopred pri preberaní vozidla. 
Vratný depozit sa pri krátkodobom nájme pohybuje v min. výške 300€ a platí sa vopred pri preberaní vozidla. Vyšší depozit sa určuje podľa rizikovosti prenájmu individuálne. Depozit sa skladá najneskôr pri prebratí vozidla.
Všetky zverejnené informatívne výšky nájmov sú za predpokladu denného nájazdu do 300km a jazdenia vozidla v rámci SR. Výnimky na jazdy mimo SR, počet kilometrov a pod., a následné ceny sa riešia individuálne
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. DPH sa ku konečnej cene pripočítava podľa platnej legislatívy. Platba za prenájom sa uskutočňuje VOPRED v hotovosti alebo kartou.
 

We are very pleased that you have chosen our rental car for commercial and personal vehicles. We will briefly answer a few simple and most frequently asked questions.

 

Opening hours and vehicle pickup times: Mon-Fri 8-17, Sat 10-16
- however, we can issue and receive the vehicle at any time, but the service charge for the issue and takeover of the vehicle is counted for

All vehicles are located in Košice
- however, we can deliver the vehicle to your desired location throughout Slovakia at your designated time, the fee is calculated by distance, time and fuel used

We approach each lease individually, according to customer needs
- therefore we need to know these 4 basic answers to the questions:
1st rental term (day and time of upload and return)
2. where the vehicle goes (landscape)
3. How many km will he / she make (either per journey or per month)
4. what will you carry (size of vehicle required)

We rent the cars still clean and we are pleased that they will return clean and clean
- however, if you do not have the opportunity to wash your vehicle, we will, of course, wash it for you for a small fee

You can make a reservation by phone, mail or contact form, which can be written on each vehicle
- if you rent a car - be sure to call, if you only compare prices, do a survey, or plan a future trip, please contact us via the contact form provided with each vehicle to make a tailor-made offer and eventually return
- a binding reservation is possible with us only after receiving a reservation deposit, which can be paid in cash, by credit card or by sending a reservation deposit to the account number

You can also pay with our card
- if you have forgotten to take the cash, nothing is happening, you can also pay for your rental with a card on the spot. We support both classic and contactless payments and accept cards from VISA, Vpay, mastercard, maestro, AMERICAN EXPRESS, Diners Club, Google Pay and Apple Pay.

If necessary, we will also provide a driver for renting a car
- whether it is a van, a minibus, or a passenger car, if you need to carry people or things and you don't have a chauffeur, or a one-way trip, we will provide you with our chauffeur who will take you or your things to anywhere

Rent a car "All inclusive"
- We can, of course, tailor your offer to your requirements and if you want the "All Inclusive" package, you don't have to worry about anything while renting. We will provide you with standard service, service inspections, seasonal override, replacement vehicle in the event of a breakdown and the resulting damage to the vehicle for you.

We are people, so you can agree on everything with us
- We value our customers and therefore we will do everything to make you happy with our services

Refundable deposit ranges for min. a two-month rent and is paid in advance when the vehicle is picked up.
Refundable deposit ranges in min. 300 € and paid in advance when picking up the vehicle. The higher deposit is determined individually according to the risk of the lease. The deposit is at the latest when the vehicle is taken over.
All published rental information is subject to a daily entry up to 300km and driving within the SR. Exceptions to driving outside the SR, mileage, etc., and subsequent prices are dealt with individually.
All prices are exclusive of VAT. VAT is added to the final price according to the applicable legislation. Payment for rent is made ONLY in cash or by card.

Copyright © AutáKošice.sk 2017-2019. Všetky práva vyhradené.