pre súkromné aj firemné účely

maléstrednéveľkéSUVdodávky

Návrat

Ponuka služieb

 Ponuka služieb:

- krátkodobý a dlhodobý prenájom úžitkových a osobných vozidiel
- úžitkové vozidlá: dodávka, valník s plachtou
- mikrobusy: 8 alebo 9 miestne
- osobné vozidlá: malé, stredné, veľké, luxusné, športové, SUV
- dlhodobé riešenia mobility pre spoločnosti
- prenájom "All inclusive"
- servis vozidla pri dlhodobom prenájme podľa zvoleného programu
- ponuka individuálne prispôsobená každému zákazníkovi alebo spoločnosti
 
- možnosť objednať si k prenajatému osobnému vozidlu alebo mikrobusu aj službu šoféra, ktorý Vás vyzdvihne aj odvezie na vopred dohodnuté miesto
- možnosť objednať si ku každému prenajatému úžitkovému vozidlu aj službu šoféra
 
- zabezpečujeme náhradné vozidlá pre vaše podnikanie
- krátkodobý a dlhodobý prenájom všetkých typov vozidiel
- nové aj jazdené vozidlá
- pre súkromné aj firemné účely
- osobné vozidlá značky: Škoda, Volkswagen, BMW, AUDI
- manažérske vozidlá značky: BMW, AUDI, Mercedes
- mikrobusy, minibusy a viacmiestne vozidlá značky: Fiat, Citroen, Peugeot
- pracovné vozidlá pre živnostníkov a malých podnikateľov značky: Fiat, Citroen, Peugeot, Volkswagen,
- kuriérske vozidlá pre kuriérske spoločnosti aj jednotlivcov
- vozidlá pre diaľkových dopravcov
- dodávky, valníky, skriňové, plachtové - 8 aj 10 paletové, so spaním aj bez spania
- kompletné zabezpečenie servisných služieb, poistenia, diaľničných známok a sezónneho prezutia prenajatých vozidiel
- dlhodobý prenájom vozidiel s kompletným servisom nielen pre firemné subjekty
- možnosť zaobstarania vozidla presne podľa požiadaviek zákazníka
- podľa zvoleného programu možnosť zníženia veku vozidla
- počas opravy vášho vozidla v zmluvnom servise náhradné vozidlo za zvýhodnenú cenu
- garancia mobility v prípade nepredvídanej udalosti (náhradné vozidlo)

- luxusné vozidlá na svadby, akcie, meetingy aj s možnosťou objednania si súkromného šoféra

Vozidlá s územnou platnosťou a možnosťou jazdenia po Slovensku a celej Európe.

Prenájom auta, prenájom dodávky, požičovňa automobilov, požičovňa úžitkových vozidiel, autopožičovňa. 

Všetky odpovede na najčastejšie otázky nájdete v sekcii "info", alebo po kliknutí na tento odkaz.

 Offer of services:

- short-term and long-term rental of utility and passenger cars
- commercial vehicles: van, tarpaulin
- microbuses: 8 or 9 digits
- passenger cars: small, medium, large, luxury, sports, SUV
- long-term mobility solutions for companies
- rent "All inclusive"
- vehicle service for long-term rental according to the selected program
- Offer individually tailored to each customer or company
 
- Possibility to order a chauffeur service for rented passenger car or minibus, which will pick you up and take you to the place agreed in advance
- Possibility to order a chauffeur service for each rented commercial vehicle
 
- We provide replacement vehicles for your business
- Short and long term rental of all types of vehicles
- new and used vehicles
- for private and corporate purposes
- cars brand: Skoda, Volkswagen, BMW, AUDI
- management vehicles brand: BMW, AUDI, Mercedes
- minibuses, minibuses and multi-seat vehicles of the brand: Fiat, Citroen, Peugeot
- working vehicles for small and small businesses: Fiat, Citroen, Peugeot, Volkswagen
- courier vehicles for courier companies and individuals
- long-haul vehicles
- deliveries, flatbed, box, tarpaulin - 8 and 10 pallet, with or without sleeping
- complete service, insurance, highway signs and seasonal rental of leased vehicles
- long-term rental of vehicles with full service not only for corporate entities
- the possibility of purchasing the vehicle exactly according to the customer's requirements
- depending on the selected program, the possibility of reducing the age of the vehicle
- during the repair of your vehicle in a contracted service, a spare vehicle at a discounted price
- mobility guarantee in case of an unforeseen event (replacement vehicle)

- luxury cars for weddings, events, meetings with the possibility of ordering a private chauffeur

Vehicles with territorial validity and the possibility of driving in Slovakia and throughout Europe.

All answers to frequently asked questions can be found in the "info" section or by clicking on this link.

Copyright © AutáKošice.sk 2017-2019. Všetky práva vyhradené.